maanantai 23. maaliskuuta 2015

Ilkka Luoma – 189 Helsinki. IPU – Itsenäisyyspuolue r.p.
Ilkka Luoma – 189 Helsinki. IPU – Itsenäisyyspuolue  r.p.

Илкка Луома , Партия Независимости . Округ Хельсинки . Номер 189

Финляндия не должна вступать в Нато , мы не хотим участвовать в войнах США.
Хотим хороших дипломатических отношений как с Востоком , так и с Западом .
Боремся  за полную Независимость Финляндии , хотим вернуть национальную валюту - марку.
Хотим построить стабильную Финляндию , в которой всем комфортно жить и работать
Требуем проведения всенародного голосования по членству Финляндии в ЕС.
 Голосуй за 189 !

suomennos venäjästä ---

Tehdään yhdessä Suomesta ystävällinen paikka asua.  Ilkka Luoma 189!

Suomi ei liity Natoon, emme halua USA’ n sotiin. Haluamme täyttä itsenäisyyttä, ja omaa rahaa - markkaa. Haluamme turvallisen Suomen, jossa kaikkien on hyvä työskennellä. Ylläpidämme hyvät suhteet niin itään kuin länteen. Vaadimme EU-kansanäänestyksen. Äänestä 189189

Helsinki

tiistai 17. maaliskuuta 2015

Miten Talvivaaran alapuolisten vesien kaloihin voi joutua elohopeaa?

Talvivaaran päästöjen sulfaatit parantavat sulfaattibakteerien oloja. Tästä aiheutuu vaara, että ne voivat muuttaa elohopeaa vaaralliseksi metyylielohopeaksi. Laakajärvestä on useasti kalastettu laihoja kaloja, joista on analysoitu hämmästyttävän suuria elohopeapitoisuuksia. Joidenkin kalojen kohdalla elohopeapitoisuus on ollut niin suuri, että kalan käyttö ihmisravinnoksi ei enää olisi sallittua. Olisiko suuri metyylielohopean määrä sulfaattia pelkistävien bakteereiden tekoa? 


Talvivaara ja eräät muutkin kaivokset laskevatlähivesiinsä niin suuria määriä sulfaattia (tarkemmin dinatriumsulfaattia), että vesiin lasketun jäteveden ominaispaino on paljon suurempi kuin normaalin järviveden. Laskettu jätevesi valuu siksi ensin lähijärvien syvänteisiin, mutta sitten vähitellen raskas jätevesi ulottuu lähes pintaan asti osin sekoittuen sadeveteen. Painava pohjalla makaava jätevesi ei enää sekoitu täyskierron voimasta keväisin ja syksyisin eikä mikään mukaan voima enää pysty tuomaan happea tähän veteen. Talvivaaran alapuolella Kalliojärvi, Salminen, Ylä-Lumijärvi, Kalliojärvi, Kivijärvi (edit, lisätty listaan 15.10.) ja nyt viimeiseksi Kolmisoppi ovat menettäneet täyskierron. Ovatko suuret Laakajärvi ja Jormasjärvi seuraavana vuorossa?

Koska kalat ja monet muut eliöt tarvitsevat happea, niitä on vain täyskierron menettäneissä järvissä pintavedessä ja paikoissa, joihin virtaa puhdasta hapekasta vettä ojista, puroista ja joista. Joskus väitetään tällaisen järven olevan kuollut. Elämä on kuitenkin syntynyt anaerobisena eli hapettomiin oloihin sopeutuneena, joten täyskierron menetys ei sentään merkitse täydellistä kuolemaa. Täyskierron menetys merkitsee jopa eräille eliöille uutta mahdollisuutta. Eräs Talvivaaran sulfaateista hyötyvä eliöryhmä on sulfaattia pelkistävien bakteereiden ryhmä, joka evoluutiossa on vanha ryhmä.

Sulfaattia pelkistävät bakteerit
Sulfaattia pelkistävät bakteerit ovat suuri ja moninainen ryhmä hapettomissa oloissa eläviä bakteereita. Niitä voidaan eristää kaikista ilmastoista varsinkin vesistöjen pohjalietteistä mutta myös maasta, soista ja mm. jätevesistä. Ne pystyvät käyttämään sulfaattia samaan tarkoitukseen, mihin ihmiset käyttävät happea hengityksessä. Mikrobiologit puhuvat dissimilatoorisesta sulfaatin pelkistyksestä, joka on energiahankinnan eräs erikoisuus. Sulfaatin pelkistyksen tähden ihminen on antanut tämän ryhmän bakteereille nimiä  ---
 ... kuten Desulfovibrio desulfuricans tai Desulfococcus multivorans. Nimissä siis viitataan rikin pelkistykseen, bakteereiden pilkkumaiseen tai pallomaiseen muotoon sekä kykyyn käyttää monia ravinteita. Tosin monet raskasmetalliseokset voivat myös haitata sulfaattia pelkistäviä bakteereita kuten on osoitettu seoksella:
 kadmium, kromi (Cr3+), kupari, lyijy, nikkeli ja sinkki (Mortonin ym. 1991) ja seoksella: kromi (Cr6+), kupari, nikkeli ja sinkki (Kieuin ym. 2011). Nähtävästi kaikki nämä bakteeritkaan eivät kestä mitä tahansa.

Vastaava raskasmetallikoktaili esiintyy Talvivaaran päästöissä, joten osalla sulfaatin pelkistäjäbakteereista voi olla vaikeuksia. Kuitenkin sulfaattia pelkistävien bakteerien ryhmä on suuri ja se on sopeutunut moniin oloihin, joten todennäköisesti osa tämän ryhmän bakteereista voi selviytyä raskasmetalleista huolimatta. Näille sulfaattia pelkistäville bakteereille voi aueta muitakin mahdollisuuksia sulfaatin likaamissa vesissä.

Sulfaattia pelkistävät bakteerit tuottavat myös metyylielohopeaa
Sulfaattia pelkistävät bakteerit voivat myös metyloida epäorgaanista elohopeaa metyylielohopeaksi, mistä viime vuosina on ilmestynyt monia julkaisuja (Harmon ym., 2004, Jeremiason ym. 2006, Han ym. 2007, Gilmour ym. 2011, Shao ym. 2012, Kampalath ym. 2013). Näissä julkaisuissa yleensä huomautetaan, että epäorgaaninen elohopea on eliöille paha myrkky, mutta sulfaattia pelkistävien bakteereiden tekemä metyylielohopea on vielä paljon pahempi myrkky. 
Metyylielohopea on erittäin vakava riski ihmiselle kalojen kautta, koska elohopea kulkeutuu nimenomaan metyylimuodossa kaloihin. Elohopeaa leviää kaikkialle maapallolle mm. ilman kautta, joten jos on sulfaattia ja sitä pelkistäviä bakteereja, on suuri todennäköisyys metyylielohopean syntyyn ja sen kulkeutumiseen edelleen kaloihin.

Soissa metyylielohopean syntymistä ovat osoittaneet Harmon ym. (2004) ja Jeremiason ym. (2006) kalankasvatuslammen liejussa Shao ym. (2012) ja merenpohjan liejussa Venetsian lahdella Han ym. (2007). Sulfaattia pelkistävät bakteerit pystyvät yksinkin metylointiin, mutta ne voivat toimia myös yhteistyössä purppurabakteereiden ja viherbakteereiden kanssa (Kampalath ym. 2013). Gilmour ym. (2011) osoittivat, että peräti noin puolet (!) heidän tutkimistaan Desulfovibrio-suvun bakteereista pystyi tuottamaan metyylielohopeaa, joten kyseessä on oltava hyvin yleinen ilmiö tällä maapallolla. Hyvin yleiseen ilmiöön viittaa myös se, että metylointia on osoitettu niin monista eri paikoista. Gilmour ym (2011) osoittivat, että metylaatiota ei voitaisi säädellä ulkoisin keinoin vaan tietty metylaatiokyky on olemassa koko ajan. Sitä miksi se tapahtuu, ei tiedetä eikä miten reaktion tekevät bakteerit itse tästä hyötyvät.

Shoan ym. (2012) tutkimuksessa metyylielohopean synty oli suurempaa, jos sulfaatin pitoisuus lampiliejussa oli 550 mg/kg ja pienempää sulfaatin pitoisuus ollessa vain 110 mg/kg. Sitä vastoin Gilmourin ym (2011) mukaan metyylielohopeaa syntyi enemmän alhaisemmassa sulfaattipitoisuudessa ja vähemmän taas isommassa sulfaattipitoisuudessa, sillä osa metyylielohopeasta muuttui elohopeasulfidiksi. Näiden kahden tutkimuksen tuloseroa voidaan ainakin selittää sillä, että tutkimuksissa käytettiin eri bakteereita ja eri olosuhteita.

Mitä tämä voisi tarkoittaa Talvivaaran ympäristössä

Talvivaara levittää vesistöihin sulfaattia runsaasti, joten sulfaattia pelkistäjien bakteereiden lisääntyminen on varmaan parantunut. Varmasti nämä bakteerit lisääntyvät entistä paremmin Talvivaaran ansiosta hapettomissa ja sulfaattipitoisissa pohjaliejuissa ja liejun sisällä olevassa vedessä. Näistä bakteereista myös osa varmasti kulkeutuu virtaavan veden mukana alapuolisiin vesiin. Kun alue on laaja ja osa vesistöstä on pieniä suolampia ja osa taas suuria järviä laajoine selkineen ja osa on virtaavia jokia, näiden vesistöjen pohjaliejujen ominaisuudet luontaisestikin vaihtelevat, joten näissä liejuissa on varmasti monia erilaisia sulfaatin pelkistykseen kykeneviä bakteereita. Tämä näiden bakteereiden moninaisuus on todennäköisesti lisääntynyt myös Talvivaaran raskasmetallipäästökoktaileista, joita on tullut sekä normaalista toiminnasta että vuodoista. Jos Talvivaaran alapuolisissa vesissä sulfaattia pelkistävistä bakteereista noin puolet pystyisi metyloimaan elohopeaa, metylointipotentiaali olisi huima.

...
Käytetty kirjallisuus
Gilmour, C. C., Elias, D. A, Kucken, A. M., Brown, S. D., Palumbo, A. V. Schadt, C. W. & Wall, J. D. 2011. Sulfate-reducing bacterium Desulfovibrio desulfuricans ND132 as a model for understanding bacterial mercury methylation. Applied and Environmental Microbiology 77:3938-3951.
Han, S., Obraztova, A., Pretto, P., Choe, K-Y., Gieskes, J., Deheyn, D. D. & Tevo, B. M. 2007. Biochemical factors affecting mercury methylation in sediments of Venice Lagoon, Italy. Environmental Toxicology and Chemistry 26: 655-663.
Harmon, S. M., King, J. K., Gladden, J. B., Chandler, G. T. & Newman, J. B. 2004. Methylmercury formation in a wetland mesocosm amended with sulfate. Environmental Science & Technology 38: 650-656.
Jeremiason, J. D., Engstrom, D.R., Swain, E. B., Nater, E. A., Johnson, B. M., Almendinger, J. E., Monson, B. A. & Kolka, B. K. 2006. Sulfate addition increases production in an experimental wetland. Environmental Science & Technology 40: 3800-2806.
Kampalath, R. A., Lin, C-C. Jay J. A. 2013. Influences of zero-valent sulfur on mercury methylation in bacterial cocultures. Water, Air and Soil Pollution 224:1399 DOI 10.1007/s11270-012-1399-7
Kieu, H. T. Q., Müller, E. & Horn, H. 2011. Heavy metal removal on anaerobic semi-continuousstirred tank reactors by a consortium of sulfate-reducing bacteria. Water Research 45: 3863-3870
Morton, R., L., Yanko, W., Graham, D.W. & Arnold, R.G. 1991. Relationships between metal concentrations and crown corrosion in Los Angeles County sewers. Research Journal of Water Pollution Control Federation. 63: 789-798
Shao, D., Kang, Y., Wu, S. & Wong, M.H. 2012. Effects of sulfate reducing bacteria and sulfate concentration on mercury methylation in freshwater sediments. Science of the Total Environment 424: 331-336.
...

Elohopeaa kertyy 'jostain syystä' arktisille alueille, mikä lisää näiden tekijöiden painoarvoa.

A Quantitative Relationship that Demonstrates Mercury Methylation Rates in Marine Sediments Are Based on the Community Composition and Activity of Sulfate-Reducing Bacteria JEFFREY K. KING,* ,†,‡ JOEL E. KOSTKA, †,§ MARC E. FRISCHER, † F. MICHAEL SAUNDERS, †,# AND RICHARD A. JAHNKE † Skidaway Institute of Oceanography, Savannah, Environmental Science & Technology 35 2491 - 2496 (2001).

lauantai 14. maaliskuuta 2015

Kansallisen yhtenäisyyden synergia

!

(Uutisointi myrskyää ’kataiskuusilohallituksen + tämän tynkäkombinaation’ epäonnea, turhaantuneisuutta ja osaamisen/ keskinäisen osaamattomuuden ristiriitaa – liian monina itsepintaisina edunvalvontaryhminä)


[ … kansalainen ihmetteli ensimmäisen kerran sitä, miksi eduskuntavaalien 2011 suurimmaksi noussut Kokoomuksen Jyrki Kataisen oli pakko keittää ”sekametelisoppa”?  Oliko tarve niin suuri päästä kalifiksi kalifin paikalle? 1]

Viimeiseksi kansakunta ihmetteli kuinka heidän antamaa valtakirjaa väheksyttiin ja paettiin ongelmia EU – Brysseliin 2], osa kansalaisäänin ja yksi kiintiöpaikalle kesken vaalikauden. Kataisen pakoa on kutsuttu kokoomuspiireissä myös rintamakarkuruudeksi … ]


Päättyneen Stubb 0 hallituksen alku oli onneton – se sai perinnöksi liian vaikean palan 3]. Itse asiassa Alexander Stubb saa paljolti syyttään arvostelua hänet ministeriksi nostaneen Kataisen vuoksi.

On puhuttu, että Jyrki jätti Alexin tyhjän päälle, jättäessään ongelmat, niiden ylittäessä omat sieto- ja osaamiskyvyt 4]. Silti voimme sanoa, että Katainen yritti kaikkensa – jokin vain loppui.


Nyt maksamme tuon kuusilon ja sen jälkeläisen nelilön rakentamis- ja väkisin pystyttämishintaa.  Kehittyvistä talous-, vanhushoiva-, nuorisotyöttömyys- ja pitkäaikaistyöttömyysongelmista varoiteltiin ja kirjoiteltiin jo yli kaksi vuotta sitten 5]. Varoitukset kaikuivat kuuroille korville. Oli menossa rakennekorjauksen aikakausi – näkemättä ihmistä kansakunnasta.


Enää ei kannata enemmälti kaivella Kataista ja/ tai Stubb’ ia

Sen sijaan voimme huomata, että hallituksessa on ollut kaksi osaajaa ja ajassa eläjää – ulkoministeri Erkki Tuomioja (SDP) ja elinkeinoministeri Jan Vapaavuori (Kokoomus), he ymmärsivät vastuupostialueensa, ja positiivista jälkeä on syntynyt.


Äänestävä kansalainen on nyt mietteissään –

 … mitä tai ketä äänestäisi, kun luottamuskin perinteelliseen politiikkaan ja erityisesti puoluepolitiikkaan on rapautunut 6]. Nykymuotoiset eduskuntapoliitikot ovat erkaantuneet kansasta jopa sanankäytössä. Ei äänestäjä ota selvää, mitä kukin lopulta tarkoittaa – kyllä on ei ja ’eipäs onkin joo ei’.


Nyt tarvitaan eheyttävää ihmisten asioiden hoitoa ja huolehtimista

Nyt emme tarvitse puoluepolitiikkaa, emme edes ideologiaa tai aatetta. Nyt riittää ihmisen näkeminen kansakunnasta, ikään kuin puun metsästä. Metsän muodostavat puut, kuten ihmiset kansakunnan. Luottava ihminen on paras tae ratkottaessa yhdessä ongelmia, joihin vain ja ainoastaan ihmiset itse ovat olleet ongelmien aiheuttajina.


Emme tarvitse enää peruutuspeliä – jokainen oivaltaja tietää jo tehdyt virheet

Nyt tarvitaan eheyttäjiä, pienikin määrä läpi aatekentän ja rasitteellisen vasemmisto-oikeistoakselin lävitse näkijöitä riittää – rakentamaan yhteisöllisyyttä myös Arkadianmäelle. Muutamakin ihminen voi toimia eheyttäjinä kansalaistunnon tuomiseksi edustajistoon, jolle voisi syttyä yhdessä tekemisen meininki.


Kansakuntamme on kulkemassa kohti sellaista vaikeuskerrointa,

että eduskunnassa pitää puhaltaa yhteen hiileen – ohi puolueliturgioiden, pinttyneiden aatesuuntien ja ideologioiden (jos niitä nyt on ollutkaan). Emme tarvitse sellaisia vaalilupauksia, joilla ei ole katetta. Tarvitsemme rehellisyyttä jopa tunnustukselle, ettei varmaa ratkaisua tässä ja vielä edes ole!


On sanottu, että joukossa tyhmyys tiivistyy

Voimme myös sanoa, että joukossa yhteisöllisyys kasvaa, jos kuuntelemme ajatuksella toinen toisiamme ja hyväksymme, että tuo tuossa vieressä olijakin voi olla oikeassa, tai ainakin jo ”tiedon – tai ratkaisun lähteellä”.


Osaaminen synergioiden monia ajatuksia on ratkaisijan tie
[Osaamisen synergiaa tukee hyvin luovuuden ottaminen perinteen rinnalle ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2014/03/viisikko-pulassa-poliitikkojen-luovuus.html  - ]

Ratkaisu on aina osatekijöidensä summa – ja jokaisella on aina jotain annettavaa yhteiseen ponnistukseen, varsinkin jos on tunne, että on osana yhteisöratkaisua ja kokee arvonantoa työlleen.


Eduskuntavaalit saavat vuoden 2011 yllätyksen jälkeen tömähdyksen,

 … kun perinteellinen puoluepolitiikka särkyy seinään, kansalaisseinään 7], joka äänestää uutta verta eduskuntaan.  On sanottu, että kansalla on lyhyt poliittinen muisti, näin voi ollakin.

Nyt kuitenkin salissa olleet poliitikot edesauttoivat kansalaismuistia, järjestämällä näytelmän vaille vertaa – vain kuukausi ennen vaaleja. Hallituksemme järjesti muistisäännön vailla vertaa – se oli rehellisyyttä siitä raadollisesta pelistä, mitä Arkadianmäellä harjoitetaan. Toivottavasti tämä harjoittelu jää historiaan.


On aika saada tavallisia ihmisiä, joilla on sydän hoitamaan äänestäjiensä asiaa

Tosin vaarana on aina pinttyneen Arkadian hengen tartunta, ”näin täällä on ennenkin tehty”. Nyt tarvitaankin vahvoja ihmisiä, joihin ei tuo kikkare tartu, vaan jaksavat ajaa sitä, mitä sydän sanoi jo ennen vaaleja. Miten äänestäjä voi luottaa valintaansa, kun pettymyksiä on tullut vaaleista toiseen?


Neljä eheytyksen vuotta ja korjaussarja 8.0

Seuraava nelivuotinen vaalikausi voi olla kansallisen eheytyksen synergiaa, jolla korjataan tehtyjä virheitä, otetaan aikuisten oikeasti vastuuta ja ratkotaan ongelmia. Ongelmat ovat siksi suuria, että kipeyttä koetaan läpi kansakunnan – jokainen maksaa jotain tulevissa talkoissa *]. Ongelmaratkaisujen kipeyttä lieventää luottamus 8] – tuo liki ainoa asia, jota kansalaiset kaipaavat – muun maallisen kaipuun lisäksi.


Luottamus on helppo menettää, mutta vaikea saada takaisin

Miten rehellisyyttä mitataan ja onko valkoinen valhe oikotie onneen?  Nyt kohta valittava eduskunta voisi tehdä alussaan kansalaislupauksen olla rehti vaikeissakin asioissa ja sanottaisiin aina suoraan – kiertelemättä ja politisoimatta.

Rakentajaeduskunta voisi tehdä vielä lupauksen olla liiaksi yksityisyrittäjiä täynnä, vaan yhteisöpelaajia jopa yli oman puoluekurin ja – ryhmän. Kansalaiset odottavat päätöksiä, koviakin, mutta nyt nuo päätösprosessit on suoritettava kansakunta edellä – eikä puoluepolitiikkaa, etuilulla.


Kansallinen itsemääräämisoikeutemme edellyttää itsenäisyytemme palauttamista

Se taas merkitsee yli puoluerajojen oivallusta, että suomalaisen koti on Suomessa ja päätökset tehdään suomalaisvoimin Arkadianmäellä. Olemme nyt luovuttaneet suuria paloja itsenäisyydestä Euroopan Unionille. Nuo palat on nyt aika tuoda kotiin.


Seuraavat neljä vuotta ovat kansallisen eheytyksen aikaa,

 ... jolloin luottamuksen voima palautetaan, edustuksellisuus eduskunnassa nostetaan yhteishenkiseksi ja presidentille hyväksytään uusia valtaoikeuksia, muun muassa järjestää eduskunnan valitseman ”kansanäänestystoimiston” avulla kansalaiskyselyitä ja kansanäänestyksiä, joilla on aluksi neuvoa antava merkitys ja järjestelmän kehittyessä eduskuntaa sitova voima.


Yhteisöllisyyttä Suureen saliin ja valiokuntiin kansallista yhteenkuuluvuutta korjata tehdyt virheet ja palauttaa luottamus edustuslaitokseemme.

EXTRA

x]
Kansallisen eheytyksen työmobilisaatio

Työ on ihmisen oleellisin tehtävä, heti ravinnon ja lisääntymisen jälkeen. Ilman työtä ei ole yhteisöjä – ja ilman yhteisöjä ei ole yhteistoiminnallista yhteiskuntaa. Nyt maassamme on de facto 450.000 työtöntä, joista noin 65.000 on ”ajelehtivia nuorisotyöttömiä” – unohtamatta noin 100.000 pitkäaikaistyötöntä kuin heitäkään, jotka eivät ole enää jaksaneet tai viitsineet hakeutua tilastoihin.

Perustamme maahamme New Deal – Uusjakotyömobilisaation. Se tarkoittaa suurprojektia, jonka tavoitteena on työllistää yhteiskunnallisesti ja tarvittaessa vaikka velkarahalla koko maan kattava työllisyysoperaatio, johon osallistuu 40 - 60.000 henkilöä – eri tehtävänimikkein. Arviohinta projektille on yhden atomivoimalan hinta, ehkä 6-8 miljardia euroa.

Olemme jo huomanneet, että kesäisin maatamme ravistelee yhä voimakkaammat myrskyt, jotka katkovat sähköjohtoja ja rikkovat tietoliikenneyhteyksiä. Nyt kaivamme kaikki järjelliset johdot, kaapelit ja putket kuin niiden tarvitsemat ohjaus- ja valvontajärjestelmät maan alle – seuraavan 3-4 vuoden aikana.

Suunnitelmaan kuuluu jakaa maamme sähköyhtiöruutuihin ja jokainen ruutu kunta-alueisiin. Kunnat koordinoivat kuntakohtaisen mobilisaation. Projektille perustetaan keskus, joka tekee perussuunnitelman valtiotasolla ja sähköyhtiöt kulminoivat suunnitelmat teleoperaattoreiden kanssa – kunnille jää yhteistoiminta vesi- ja viemärilaitosten kanssa. Jokainen kunta on työnjakamisen koordinaattori ja töiden järjestäjä ja maksumies.

Koko projektin kustannuslaskenta on valtiotasoinen ja jakaantuu sähköyhtiöruutuihin ja kuntatasolle. Kun kunnat toimivat koordinaattoreina, voidaan osaprojektit pilkkoa siten, ettei pakollista EU-tasoista kilpailutusta tarvita, vaan Uusjakomobilisaation kotimaisuusaste nostetaan hyvin lähelle 100 prosenttia.  

Nyt ohitamme kaikki turhat direktiivit ja työllistämme maksimaalisesti työttömiä tai työttömyysuhan alla olevia. Pienille yksityisurakoitsijoille varataan erityismahdollisuudet.  Kotimainen työ ja materiaalit kuin laitteistot ovat etusijalla.

VIITEKIRJOITUKSET

1] ”AAA’ n tarina ja kataispyrkyryydet” ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=1137511 – [11875]
2] ”Jättivätkö rotat uppoavan laivan?” ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=887770 – [4452]
3] Stubb &  Antti Rinne (SDP), liian vähän liian myöhään ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=1084213 – [5067]
4] Jyrki Kataisen poliittinen testamentti ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=1069885 – [4684]
5] EK’ n PRIMA 6/2013 ”Suomi on kuin uppoava laiva” ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=1008472 – [6719]
6] [2005!] Kansalaisten luottamus on voitettava takaisin! ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2005/04/kansalaisyhteiskunnan-luottamus.html -
7] [2007] Hylkääkö äänestäjät nykykaltaisen politiikan? ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2007/03/kansalaisyhteiskunta-hylk-nykyisen.html -Ilkka Luoma

ITSENÄISYYDEN PALAUTTAJAT


Sent: Saturday, March 14, 2015 9:13 PM
Subject: KANSALAISKIRJOITUS - Kansallisen yhtenäisyyden synergia


AL ..  IL .. Vf .. Pz .. BL .. BLOG 50463
---14032015---

doc.: Kansallisen yhtenäisyyden synergia_14032015 – Microsoft Word Starter

1016s |  1150s | 1212s

keskiviikko 11. maaliskuuta 2015

Eurooppalaisen puolustuksen ratkaisu poistaa vastakkainasettelun

!
(Uutisointiin ponnahti voimallisesti jo aiemmin ’piireissä pohdiskeltu’ eurooppalainen kokonaispuolustus, sen rajat ja päämäärät ~ http://www.hs.fi/kotimaa/a1425881125827 - )

[ … suomalainen sanoo meillä kaukana itäisessä Pohjolassa mielipidekyselystä toiseen enemmistövastustuksen Natolle 1]. Kansalaisemme eivät halua Naton, eikä sen sotilasjohtajan USA’ n sotiin 2]. Suomalaiset ovat ajat sitten oivaltaneet, että olemme idän ja lännen vedenjakajalla 3], sekä sen, että itse olemme niin lännestä kuin idästä 4] … ]


Karttaan katsojat ovat oivaltaneet, että Eurooppa jatkuu Venäjän Uralille saakka. Uralille on yritetty lännestä useita kertoja – aina väkivalloin, sotimalla ja aina häviten. Viimeinenkin Saksan kolmannen valtakunnan 5] hyökkäyksenä vuonna 1941 synnytti maailman sotahistorian verisimmän ja totaalisimman sodan 6]. Näitä sotia eurooppalainen arvomaailma ei tarvitse.


Neuvostoliitto hajosi, ja niin päättyi kylmän sodan aikakausi

Neuvostoliitto luhistettiin ”pahan valtakuntana” – USA silloinen presidentti Ronald Reagan päätti, että pahuus kumpuaa idästä. Nyt Euroopassa soditaan sisällissotana, johon osallistuvat molemmat ydinasesuurvallat, toinen aktiivisempana ja toinen sanallisesti ja sotilastuellisesti toistaiseksi passiivisempana – on menossa Venäjän ja USA’ n vastakkain asettelu. Onko nyt tarkoitus luhistaa Venäjä? 7]


Jälleen ollaan asettamassa rautaesirippua maanosamme keskelle –

 … tätä esirippua eurooppalainen huominen ei enää tarvitse. Länsi ja itä voivat asettua rauhanomaiseen rinnakkaineloon ja myöhemmin uusintegroitua kaupallisesti toinen toisilleen hyödyksi, kuten oli Saksan liittokansleri Gerhard Schröderin aikana jo tapahtumassa.

Nyt Ukraina sisällissotineen ja Krimeineen 8] on katkaisemassa ja jo katkaissutkin hedelmällisen talouskehityksen, joka konkretisoitui Nordstream-kaasuputkena Itämeren pohjaan, saksalais-venäläisenä yhteistyönä. Tuota kehitystä on syytä jatkaa ja ratkaista meneillään oleva lännen ja idän välinen sapelien kalistelu Ukrainassa 9].


On syytä laittaa merkille maailman suurimman talouden 10]

 .. Kiinan vaitonaisuus asiassa, sillä se tietää Venäjän olevan maailman suurin raaka-aine- ja energia-aitta ja mieluusti ottaa omaan tuotantokoneistoonsa nuo välttämättömyydet. Voimme eurooppalaisina ymmärtää, että Kiinan ja Venäjän lähentyminen on jostain pois, siksi suuri kiinalaisten raaka-aine- ja energiatarve on, ja tulee olemaan. 11]


EU komissiolta aikaan nähden looginen ulostulo
( Nyt EU komissiosta linjattiin uutta mahdollisuutta eurooppalaisen turvallisuuden, ulkopolitiikan ja puolustusvalmiuden kohentamiseksi ja selkeyttämiseksi …)

” … EU-komission puheenjohtaja Jean- Claude Juncker ’in perimmäinen tarkoitus on vauhdittaa Euroopan omaa puolustusrakennetta, mahdollisesti syvimmiltään 'out-in' periaatteella.

Eurooppa tulee nähdä yhtenäisenä alueena, sitä ei tule jakaa kahtia, kuten se nyt on tehty. On luotu USA johteisesti vastakkain asettelu EU - Venäjä.

Ratkaisu eurooppalaiselle puolustukselle löytyy kiinalaisesta sanonnasta "Ellet voita vihollistasi, tee siitä ystävä".


Euroopan tulee erota nykymuotoisesta USA johteisesta Natosta

 … ja perustaa oma eurooppalainen puolustusliitto, johon otetaan mukaan Venäjä! Lopulta totuus eurooppalaisesta rauhasta takautuu Saksan *] ja Venäjän yhteistoiminnalla 12]. Eurooppa ei näin toimien enää tarvitse maailman sotineimman ja suurimman asekauppiaan 13] valtion - USA' n ydinasesateenvarjoa.
Ottamalla Venäjän mukaan, turvaa EU ja muut eurooppalaiset toimijat maailman suurimman raaka-aine- ja energia-aitan - Venäjän maaperämineraalien ja muun muassa kaasun ja öljyn saatavuuden.
Nyt on suuri vaara, että tuo materiaali- ja energiavirta kääntyy Kiinaan. Tiedämme, että Saksa on tästä huolestunut, sillä kiinalainen mobilisaatio on jo leviämässä ympäri maapallon! 14] ". -IL


Presidenttimme mieliaihe nousi näin pintaan

Presidentti Sauli Niinistö on ääneen pohdiskellut eurooppalaisen puolustuksen ydintä, jo Saksan pankkiajoiltaan saakka. On oletettavissa, että Niinistö törmäsi saksalaisiin kantoihin Euroopan ulko- ja turvallisuuspolitiikan osalta.

Saksalaiset mielellään sitovat turvallisuuteen myös kaupallisuuden, onhan Saksa Euroopan talousveturi 15]. Saksa on oivaltanut ajat sitten, että eurooppalaisuuden turvallisuus kulminoituu paljolti heidän ja Venäjän välisiin suhteisiin.
Presidentti Niinistön ajatelmia uutisoi Helsingin Sanomat ~ http://www.hs.fi/politiikka/a1425876176397 -


Tänään USA saatetaan jo kokea rasitteeksi Euroopassa

Englanti uskollisena aseen kantajana – muistamme Libyan pommitukset 16], varmaan vastustaa keskinäiseurooppalaista turvallisuuspolitiikan kehittymistä, vaikka Venäjä on osa Eurooppaa, mutta myös Aasiaa. Englannin kytkökset ovat siksi tiukat Atlantin taakse, etteivät he katkaise natonapanuoraa.


Lopuksi voidaan esittää myös aivan erilainen skenaario

On tunnettua, että EU:ssa on puolustuspolitiikkansa osalta itsenäisiä valtioita – Itävalta, Ruotsi, Irlanti ja me suomalaiset, jotka eivät haikaile Natoa 17], vaan luottavat itseensä, kykyihinsä ja puolustuskykyynsä – ainakin suomalaiset 18].

Kun presidentti Niinistökin on huomannut, ettei kansakuntamme enemmistöpäätä käännetä millään natomyönteisyyteen, on jäljelle jäämässä eräs kulman kautta keino – suosia omaa EU - Eurooppa puolustusta.

Eurooppa puolustuksen myötä voidaan ujuttaa Suomea ”eurooppalaisempaan Natoon” – näin ei tarvita järjestää edes Nato kansanäänestystä. Mene ja tiedä, mutta kovaa on tiettyjen piirien hinku Natoon – jopa ohittaen kansalaistemme laajan enemmistömielipiteen 19].

EXTRA
Oheisen linkin alta eri valtioiden puolustusbudjetit – osin ne voivat olla toki hyökkäysbudjetteja … ~ http://yle.fi/uutiset/suurvaltain_puolustusrahat_moninkertaisia_eurooppaan_verrattuna__katso_grafiikka/7855385 -


VIITTEET AIHEKIRJOITUKSIIN

1] Kansalaisviisaus erottaa meidät Natosta ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=1029728 – [31612]
2] USA’ n käymät sodat ja konfliktit maailmalla ~ http://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_United_States_military_operations -
5] Analyysia Saksan kolmannesta valtakunnasta – pohjaa nykyiselle Euroopalle ja Saksan johtajuudelle ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=873005 – [42248]
6] Laaja katsaus asiatekijöistä, jotka johdattivat nykyisen maailman poliisin – USA’ n nykyiseen asemaansa, alkoi Saksan kolmannen valtakunnan itärintaman hyökkäyksestä 1941! ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2015/02/uusi-maailmanjarjestys-yhden.html -
7] Yrittääkö lännenmies luhistaa Venäjää? ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=1097438 – [18048]
9] Ukrainassa kohtaavat niin itä kuin länsi ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2014/07/ukrainassa-ita-ja-lansi-kohtaavat.html -
12] Eurooppalainen rauha yhdessä Venäjän ja Saksan kanssa ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=1048367 – [8976]

*] Saksa on johtanut Euroopan toimintaa Ukrainan kriisissä viimeisen vuoden aikana ja EU:n instituutiot ovat joutuneet taka-alalle. Jälkimmäisten roolia pitää vahvistaa, mutta samalla on keskeistä välttää Euroopan ulkopoliittisten toimijoiden välistä kilpailua – UPI-FIIA ~  http://www.fiia.fi/fi/publication/493/eu_n_ulkopoliittisten_toimijoiden_ei_pida_kilpailla_keskenaan/ -

13] Maailman suurin asekauppias ~ http://books.sipri.org/product_info?c_product_id=475 -
14] Kiinalainen mobilisaatio etenee ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=877321 – [17756]
16] Libyassa – silloinen ulkoministeri  Alexander Stubb: ” … me pommitamme, me tuhoamme…” ~ http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/68375-sotaisat-kokoomuslaiset-sovittavat-rautakyparaa-paahamme -
17] Natoilua – ei edusta poliittista innovointia ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=920230 – [20352]
18] Mikä on Sinun maanpuolustustahtosi? ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=960168 – [11379]
SELOSTE
Kirjoituksessa käytetään paljon linkkejä viittausnumeroilla - erilaisiin aiempiin aihekirjoituksiin, niiden sopivuuden vuoksi, mutta myös aihekirjoitusten monien lukijakommenttien vuoksi. Useissa linkkikirjoituksissa on yhteensä satoja kommentteja, jotka kertovat lukijoiden näkökulmista – tosin paljon nimimerkein eli monet kommentit ovat ohi vakavan keskustelun, mutta kuvastavat aikaa, jossa elämme.Ilkka Luoma
Kansalaiskirjoittaja ja – aktivisti


SENT

Sent: Wednesday, March 11, 2015 5:19 PM
Subject: KANSALAISKIRJOITUS - Eurooppapuolustus venäläisten kanssa - yhdessä!

..
ALILVfPzBLBLOG 50166
---10032015---

doc.: eurooppalainen_vastakkainasettelu_10032015 – Microsoft Word Starter

741s |  986s